Denna webbplats använder endast cookies från annonsörer.


Kristallvattenhalt

datorprogram för en klassisk skollaboration

 

Till Dig som undervisar:

I kemiundervisningen är att bestämma kristallvattenhalten i kopparsulfat en klassisk skollaboration. Den lämpar sig mycket bra som så kallad "öppen laboration". Det innebär att eleverna ställs inför uppgiften men att någon bestämd lösning inte ges. Tillsammans med läraren arbetar man fram förslag till hur uppgiften kan lösas experimentellt på kemilaboratoriet. En möjlighet är att man värmer vattenhaltig kopparsulfat i en degel så att kristallvattnet går bort. Från olika vägningar kan kristallvattenhalten sedan beräknas och kopparsulfatets kemiska formel kan anges. Vilka massbestämningar som behövs och med vilken noggrannhet de ska vara utförda diskuteras med eleverna.

Många elever i gymnasieskolans första årskurs där denna laboration passar bra behöver träna på siffernoggrannhet. Att det är skillnad på 10 g och 10,00 g vad avser den noggrannhet med vilken massbestämningarna är utförda är oklart för många och det är inte ovanligt att elever av bekvämlighetsskäl avrundar vägningsresultat som 10,07 g till 10 g jämnt. Att hjälpa eleverna utveckla förståelse för siffernoggrannhet är en av kemilärarens uppgifter och här fungerar datorprogrammet som en stödjande auktoritet då det inte accepterar annat än inmatning med två decimaler.

Programmet underlättar kemilärarens rättningsarbete genom att eleverna kan mata in sina egna mätvärden och datorn på skärmen visar resultat samt hur beräkningarna är utförda med dessa värden. Ett viktigt användningsområde för datorer, som beräkningshjälpmedel vid laborativt arbete, exemplifieras med detta program.

Flera metoder för integration av programmet i undervisningen finns.

  • Om det finns tillgång till dator i kemilaboratoriet kan eleverna kontrollera sina beräkningar och få hjälp under laborationstillfället.
  • En annan modell är att installera programmet på datorer i en datasal som eleverna har tillträde till. De kan då kontrollera sina resultat innan de lämnar in laborationsrapporten.
  • Programmet kan också användas som rättningshjälpmedel för kemilärarna om av någon anledning eleverna inte har tillgång till programmet. Detta är inte det huvudsakliga syftet.
Experiment

Programmet beräknar som mellanresultat kristallvattenhalten uttryckt i massprocent med två siffrors noggrannhet samt som slutresultat antalet formelenheter kristallvatten per formelenhet kopparsulfat avrundat till en heltalssiffra. Vägningarna ska vara utförda på en hundradels gram när.

En omfattande in- och utmatningskontroll ingår. Först kontrolleras att endast siffror och decimalkomma (decimalpunkt omvandlas automatiskt till decimalkomma) matats in. Vidare kontrolleras att två decimaler matats in och de inmatade värdenas inbördes rimlighet. Det erhållna resultatet rimlighetskontrolleras och vid stora avvikelser visas ett felmeddelande.

 

Installationsanvisning:

Ladda ner setupkvh.exe till Din dator och kör programmet. Du kan också ladda ner en laborationshandledning.
Till programmet finns också en handbok.

Programmet får användas helt gratis. Copyright Christer Svensson. Fler publikationer, med anknytning till kemi, av samme författare finns på Chemistry for Free www.chem4free.info.


banner