Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Kemisk jämvikt

Kemiska reaktioner förlöper endast i undantagsfall så att praktiskt taget samtliga reaktanter förbrukas. Vanligt är att det bildas en jämviktsblandning som t ex vid:

 • upplösning av salt tills lösningen är mättad

 • protolys av en svag syra eller bas i vattenlösning

Vi använder därför jämviktspilar istället för reaktionspil →

För reaktionen

p A + q B r C+ s D

definieras jämviktskonstanten K som

Exempel 1. 2,00 mol ammoniakgas infördes i en tom behållare med volymen 1,00 dm3. Behållaren upphettades till 370 °C och temperaturen hölls därefter konstant. När jämvikten

2 NH3(g) N2(g) + 3 H2(g)

ställt in sig fanns 1,00 mol ammoniak i behållaren. Vilken är jämviktskonstanten vid denna temperatur?

Lösning

Av reaktionsformeln framgår att det bildas 1 mol N2 och 3 mol H2 av 2 mol NH3. I detta fall blir mängderna hälften så stora eftersom 1,00 mol ammoniak reagerat. Vid jämvikt finns därför 0,500 mol kväve och 1,50 mol väte i behållaren. Dessutom finns 1,00 mol ammoniak som inte reagerat. Vi delar med volymen och får då att jämviktskoncentrationerna blir 1,00 M, 0,500 M och 1,50 M för ammoniak, kväve och väte respektive. Då får vi

Om ett system befinner sig i jämvikt och man stör jämvikten på något sätt reagerar systemet så som Le Chateliers princip anger. Le Chateliers princip lyder:

"Ett system i jämvikt som störs reagerar så att störningen motverkas."

t ex

 • om den mättade lösningen späds med vatten så kan mer salt lösas, reaktionen Salt(s) Salt(aq) går åt höger så att störningen motverkas

 • om man sätter en bas till en syralösning reagerar basen med protonerna så att deras koncentration minskar, reaktionen HA(aq) H+(aq) + A-(aq) går åt höger så att störningen motverkas

 • om en stark syra sätts till en lösning av en svag syra så blir det för hög koncentration av protoner, reaktionen HA(aq) H+(aq) + A-(aq) går åt vänster så störningen motverkas

banner

Denna sida finns på KemiskolanChemistry for Free (www.chem4free.info)


Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free